Telemark Vevforum

Høstmøte 2022

Høstmøte 2022 på Dalebutikken, Rjukan er over.

Vi var 3o som møtte to entusiastiske karer med sans for tradisjon og veving.

På årsmøte i vår fikk vi ny leder av vevforum. Hæge Haarbye overtok vervet etter Brit Hanasand Robertsen som har leda laget i mange år.

Hæge bor i Skien og har lang og allsidig erfaring med veving fra arbeidstuer for barn til egen bedrift.

Telemark vevforum har ei privat gruppe på facebook. Der kan du komme med innspill og meninger. Styret er glad for alle innlegg og forslag til aktiviteter.   

Vedtekter med endring september 2016


§ 1 Formål
     - Samle alle som er interessert i veving i Telemark til
       skolering, inspirasjon.
     - Gi kunnskap om materialvalg og variasjonsmuligheter,
       og arbeide for kvalitetsheving og prisnivå.
     - Samle vev-interesserte i fylket til temadager, sosiale
       samvær og turer hvor veven står i sentrum.

§ 2  Medlemskap/Kontingent
        Alle vev-interesserte kan melde seg inn som medlemmer.
        Det betales ingen kontingent, men årsmøtet kan ta 
        avgjørelse om evt. kontingent og størrelsen på denne.

§ 3  Styre/Administrasjon

 • Foreningen ledes av et styre med leder + 3 medlemmer.
  Styret har ansvaret for temadagene/turene og innkalling
  til disse. Styret tar kontakt med samarbeidspartnere som tar seg av de praktiske oppgavene på temadagene. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.   

§ 4  Årsmøte 

  Årsmøte holdes annen hvert år innen utgangen av
  oktober. Årsmøte behandler årsmelding, regnskap,
  innkomne forslag og foretar valg.
  Forslag som ønskes behandlet, må  være styret
  i hende seinest 8 dager før årsmøtet.

§ 5  Valg

   Valg gjøres muntlig, men skal være skriftlig hvis noen krever det, og skjer med simpelt flertall.Årsmøtet velger:leder for 2 år,3 styremedl. for 4 år,
  varamedl. til styret 4 år, 1 revisor 2 år,valgkomite: 3 medl. 4 og 2 år.
  Styret konstituerer seg sjøl.
  Der det er nødvendig, foreta loddtrekkning for kontinuitet.
   

 § 6  Vedtektsendringer /Oppløsning 

      Endringer av vedtektene/ og evt. oppløsning av
      Telemark Vevforum kan bare gjøres på årsmøtet, og 
      krever 2/3 flertall. 
      Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan lagets 
      midler skal brukes.